Megalló Wellness Panzió

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szabó Attiláné egyéni vállalkozó (3994 Pálháza, Dózsa György út 160.) a Megálló Wellness Panzió és Üdülőház (3994 Pálháza, Dózsa György út 160.) üzemeltetőjeként biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a személyes adataikat megadó vendégeink az ajánlatkéréstől a tartózkodásukat követő időszakig megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk milyen feltételek és garanciák mellett, hogyan és mennyi ideig kezeli az adataikat.
Cégünk tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, illetve némely esetben az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A szállás elfoglalásához kapcsolódó bejelentkezés, valamint a fizetéshez kapcsolódó adatok megadása a szerződés teljesítéséhez szükséges.
Adatkezeléseink a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével történnek, így az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen („Info. tv.”) alapulnak.


2. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATKEZELŐ KÉPVISELŐJÉNEK A NEVE, ELÉRHETŐSÉGE

Az adatkezelő neve: Szabó Attiláné egyéni vállalkozó
Címe: 3994 Pálháza, Dózsa György út 160.
Adószáma: 61282090-2-25
Cégjegyzékszáma: 3506794
Az adatkezelő képviselője: Szabó Attiláné üzemeltető
A képviselő elérhetősége: +36 30/8411283
Székhely: 3994 Pálháza Dózsa György út 160.
A vállalkozás adatvédelmi tisztviselővel nem rendelkezik.


3. DEFINÍCIÓK

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;


adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;


adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;


adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;


adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 2.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;


adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.


érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;


harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;


hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;


nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;


személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, ESETEI

Az alábbiakban ismertetjük azon szituációkat, amelyekben cégünk személyes adatot kezel. A panzió kapcsán nem veszünk veszünk igénybe külső adatfeldolgozót, csak az alább megjelölt esetekben. A személyes adatok kezelése panzió szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés megkötésének előkészítése, teljesítése, kezelése érdekében szükséges.


4.1 ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS (AJÁNLATKÉRÉS, SZOBAFOGLALÁS, EGYÉB)

Az ügyfelek részéről elektronikus levél útján megvalósulhat ajánlatkérés, szobafoglalás, illetve egyéb kommunikáció. A szobafoglalás vonatkozásában az adatkezelés a 4.2 pont szerint történik a Megálló Wellness Panzió és Üdülőház vonatkozásában.
A személyes adatok kezelésének célja: előzetes információkérés az árakról, szolgáltatásokról, elérhetőségről, rendezvények szervezéséről
Az adatkezelés jogalapja: érdeklődő előzetes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok köre: Az érdeklődő által saját belátása szerint megadott adatok, jellemzően: név, létszám, gyermekek száma, kora
Az adatkezelés időtartama: A bejelentő lapokon megadott személyes adatok a számla mellékletét képezik. Így annak megőrzési ideje a számla, mint szigorú számadású nyomtatvány megőrzési idejére vonatkozó mindenkori hatályos törvények előírása alapján történik.
Adatszolgáltatási kötelezettség: Az adatok megadása önkéntes
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Nem tudunk az ajánlatkérésre válaszolni, illetve szobát nem bocsátunk rendelkezésre a személyes adatok megtagadása esetén.


4.2 SZOBAFOGLALÁS

A vendégek telefonon vagy e-mailben történő szobafoglalását a Panzió esetében papír alapon rögzítjük.
Az adatkezelés célja: a szobafoglalás rögzítése.
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: a foglalást követő naptól maximum 1 évig
Adatszolgáltatási kötelezettség: az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez szükséges
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Nem tudjuk a vendéget fogadni.


4.3 TELEFONOS KAPCSOLATFELVÉTEL

A vendégek telefonon is érdeklődhetnek, illetve szobát is foglalhatnak a Megálló Wellness Panzió és Üdülőházban. A telefonbeszélgetésről nem készül felvétel. Szóbeli ajánlat esetén a foglalás megerősítése történhet írásban (e-mailben), vagy közvetlenül szóbeli megállapodás útján is. Telefonos szobafoglalás esetén a foglalás adatait közvetlenül a foglalási naptárban rögzítjük (papír alapon). A foglalás rögzítése kapcsán a korábbi Szobafoglalás pontban rögzítettek az irányadók.

4.4 BEJELENTKEZÉS A SZÁLLÁSRA – BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSE

A panzió a vendégek bejelentkezésekor bejelentőlapot kér kitölteni, melyben a vendég személyes adatai szerepelnek. A bejelentőlapon szereplő adatokat papír alapon tároljuk, a számla mellékleteként. A tárolás helye a székhely irodája.


Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a vendég tartózkodása során, elutazást követően kapcsolattartás, vendégek megkülönböztetése, idegenforgalmi adó bevallásának segítése, törzsvendégprogram kezelése, előírt kötelezettség.


Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.


A kezelt személyes adatok köre a következőkből kerülhet ki: név, lakcím, személyi igazolvány száma, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, rendszám, érkezés-utazás dátuma


Az adatkezelés időtartama: A bejelentőlapon a vendég nyilatkozik a személyes adatok tárolásának hozzájárulásáról, az adatokat a tartózkodást követő évtől kezdődően számított 8 naptári évig a társaság tárolja.


Adatszolgáltatási kötelezettség: az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez szükséges


Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Nem tudjuk a vendéget fogadni.

4.5 AJÁNDÉKUTALVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A Panzió ajándékutalványok vásárlásának lehetőségét is biztosítja az általa üzemeltetett Megálló Wellness Panzió és Üdülőházban történő felhasználásra. Az ajándékutalványokról nyilvántartást vezetünk.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a megrendelővel, az ajándékutalvány megküldése, felhasználás tényének rögzítése.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (ajándékutalvány vásárlása és felhasználása)
A kezelt személyes adatok köre: megrendelő neve, utalvány sorszáma, érvényességi ideje, felhasználás ténye (vendég neve, tartózkodás időpontja)
Az adatkezelés időtartama: az ajándékutalvány kibocsátásától számított naptári évtől kezdődő 8 évig
Adatszolgáltatási kötelezettség: az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez szükséges
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Nem tudunk ajándékutalványt értékesíteni vagy elfogadni

4.6 FIZETÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATKEZELÉS

A Megálló Wellness Panzió és Üdülőházban készpénzzel, ajándékutalvánnyal, SZÉP kártyával, illetve bankkártyával fizethetnek a vendégek.
Az adatkezelés célja: igénybevett szolgáltatásra vonatkozó számla kiállítása
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
A kezelt személyes adatok köre: számlán szereplő név, cím, a szolgáltatások listája, végösszeg, fizetési mód, számla kelte, számla teljesítés ideje
Adatfeldolgozók igénybevétele:
SZÉP kártyás fizetés esetén: adatok köre: SZÉP kártyás fizetés azonosítója, kártya száma, kártyatulajdonos neve, fizetett összeg, fizetés dátuma)
MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló KFT ( székhely: 1134 Budapest Dévai utca 23.)
OTP Pénztárszolgáltató ZRT ( székhely: 1051 Budapest Mérleg utca 4.)
K&H Bank ZRT ( székhely: 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 9.)
bankkártyás fizetés esetén: OTP Bank NYRT (Budapest 1051 Nádor út 16. adatok köre: bankkártyás fizetés azonosítója, összege, dátuma)
számlán szereplő név, lakcím, összeg, dátum)
Az adatkezelés időtartama: 8 év
Adatszolgáltatási kötelezettség: jogszabályi kötelezettség

4.6 FÉNYKÉPEKKEL, VIDEÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A Megálló Wellness Panzió és Üdülőház vendégei tudomásul veszik, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a cég munkatársai, valamint a cégünktől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Vendégek, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Vendég a Programokon/Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Vendég közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Vendég tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A cég munkatársa, valamint az engedélyben részesülő személyek korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Vendég részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Vendég külön is tudomásul veszi, hogy a panzió a rendezvényt, illetve a programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Vendég nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a szálláshely üzemeltetőjével szemben.


Az adatkezelés célja: értékesítés ösztönzés, rendezvények és szolgáltatások népszerűsítése
Az adatkezelés jogalapja: érintettek előzetes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok köre: fénykép, videó
Az adatkezelés időtartama: 50 év
A Vendég jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Megálló Wellness Panzió és Üdülőház üzemeltetője Szabó Attiláné egyéni vállalkozó kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Vendég az előzőekben írtakat megszegik.

4.7 HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

A megallowellnesspanzio.hu weboldal látogatóinak a későbbiekben lehetőségük lesz hírlevél feliratkozásra annak érdekében, hogy értesüljenek a legfrissebb ajánlatokról és akciókról.
Az adatkezelés célja: hírlevél küldése a feliratkozóknak az aktuális ajánlatokról, hírekről, akciókról
Az adatkezelés jogalapja: érintettek előzetes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok köre: feliratkozó neve, e-mail címe, feliratkozás dátuma, feliratkozó IP címe, feliratkozás státusza
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, a hírlevélről történő leiratkozásig

4.8 EGYÉB ADATKEZELÉS

Tájékoztatjuk vendégeinket, ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek számára tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szálláshelyet. A panzió a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely vendég e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Amennyiben a vendég nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5. ADATBIZTONSÁG

A Megálló Wellness Panzió és Üdülőház számítástechnikai rendszere, illetve az egyes adatkezeléseknél ismertetett adatmegőrzési helyek a telephelyeken találhatók meg. Amennyiben adatfeldolgozó igénybevétele történik, úgy az adatfeldolgozó szerverei és telephelyei szolgálnak az adatmegőrzés színhelyéül. Az informatikai rendszer működtetése során biztosítani kívánjuk, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.


A személyes adatok megismerésére jogosultak a Megálló Wellness Panzió és Üdülőházzal munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak, mely személyek rendszeres oktatásban részesülnek a biztonságos és jogszabályoknak megfelelő adatkezeléssel kapcsolatban.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok ellen. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében. Az adatkezelési incidensekről nyilvántartást vezetünk.

6 AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1 AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

A hozzáféréshez való jog


Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,

az érintett személyes adat kategóriái,


azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén az Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e),
az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen), a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti. Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.


Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani. Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.

A helyesbítéshez való jog


Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben az Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adatok kiegészítését kérni.
A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelőt a pontos, teljes körű adatról is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Az Érintett az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.


Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,
az Adatkezelő a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,
az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.
Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.
Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak törlésére köteles, az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.


Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,
a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog


Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adat(ok) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:


az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát),
az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér,
az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.


Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.


Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

A tiltakozáshoz való jog

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem végez közérdekű adatkezelést és közhatalmi jogosítványai sincsenek, nem végez tudományos vagy történelmi kutatást, illetve az adatkezelésre statisztikai célból sem kerül sor, így esetében a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén merülhet fel a tiltakozáshoz való jog gyakorlása.
Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.
Az Érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy
az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

A tiltakozáshoz való jog közvetlen üzletszerzés esetén


Az Érintett az Adatkezelő által folytatott direkt marketing tevékenységek esetén jogosult tiltakozni személyes adatainak ezen célból történő kezelése ellen, az egyéb jogos érdeken alapuló adatkezeléssel ellentétben azonban a tiltakozás nyomán az Adatkezelőnek nem áll módjában mérlegelni, hogy az Érintett tiltakozása esetén mégis folytathatja-e az adatkezelést.
Amennyiben az Érintett a direkt marketing célból történő adatkezelés ellen tiltakozik, úgy a továbbiakban az Érintett adatait az Adatkezelő ezen célból tovább nem kezelheti.


Az adathordozhatósághoz való jog


Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.
Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és
Az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és
az adatkezelés automatizált módon történik.


Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

6.2 A HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS ESETÉN A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.3 AZ AUTOMATIZÁLT ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

7. JOGORVOSLAT, PANASZ

Észrevételeivel, panaszával keresse a Megálló Wellness Panzió (megallo@t-online.hu) munkatársát. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv. valamint a Ptk. alapján a bíróság előtt gyakorolhatja.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról az Érintettet www.silvanuspanzio.hu honlapon való közzététel útján a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 7 nappal értesíti.